Les entitats beneficiàries  han d´emplenar la declaració responsable corresponent en la pàgina web a aquest efecte i adjuntar en la mateixa pàgina la documentació següent:

  •  Fotografia de la façana de l’establiment.
  • Document del certificat de situació censal d’empresaris, professionals i retenidors vigent.
  • Certificats que acreditin trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i autorització perquè l’Ajuntament d’Andratx comprovi que es trobin al corrent d’obligacions amb el propi ajuntament.